Składniki obojętne

Na etykietkach niektórych domowych środków czyszczących i preparatów ogrodniczych wymienione są jedynie składniki „aktyw­ne”. Pozostałe uważa się za „obojętne”, czyli nieaktywne, i dlatego nieszkodliwe. Ale przeciętny nabywca powinien mieć świadomość, że słowo „obojętne” na etykietkach wprowadza w błąd, gdyż „obojęt­ne” składniki pestycydów mogą zawierać bardzo toksyczne związki.

Jak podano w raporcie Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, spośród 2300 obojętnych składników stosowanych w pro­dukcji pestycydów ponad 1700 nie zbadano jeszcze pod względem tok­syczności, 209 to groźne substancje zanieczyszczające powietrze i wodę, 21 to znane bądź domniemane kancerogeny, a 127 zostało umieszczone na liście ryzyka zawodowego.

Ponieważ tak zwane składniki obojętne są uważane za nieszko­dliwe, nie bada się ich pod kątem bezpieczeństwa. Co ciekawe, sub­stancja wymieniona jako obojętna na etykietce jednego produktu, na etykietce innego może figurować jako składnik aktywny. Brak na etykietkach danych na temat potencjalnie szkodliwych składników obojętnych stawia kupujących, którzy troszczą się o swoje zdrowie, w niekorzystnej sytuacji. Tym bardziej że te obojętne składniki mogą łączyć się ze sobą na zasadzie synergii, tworząc silne trucizny.

Dla większości z nas toksyczność pestycydów kojarzy się ze skład­nikami aktywnymi – pestycydami w mieszance, które mają zabijać in­sekty. Ale podobnie jak w przypadku wielu leków, kosmetyków, środ­ków czyszczących, mydeł i perfum, składniki aktywne są zazwyczaj częścią mieszanki składników obojętnych, mających sprawić, by pro­dukt był trwalszy, wygodniejszy w użyciu i skuteczniejszy.

Składniki obojętne określa się czasem jako „składniki tajne”, ponie­waż receptura stworzona przez chemików, by sprostać wymaganiom przechowywania, skuteczności i bezpieczeństwa, uważana jest za „ta­jemnicę handlową” i jako taka ustawowo chroniona. Do wiadomości publicznej podaje się natomiast zatwierdzoną przez EPA listę substan­cji, które dopuszczone są do użycia w pestycydach.

Przez wiele lat nikt nie zwracał uwagi na nieaktywne składniki pestycydów, aż okazało się, że niektóre bardzo szkodliwe substan­cje wchodziły w skład receptur pod błędną nazwą składników „obo­jętnych”. Nawet znany groźny środek, jakim jest DDT, stosowany jest jako składnik obojętny, gdyż w większości krajów rozwiniętych wycofany jest z użycia jako składnik aktywny. Według danych EPA brakuje informacji na temat 800 ze składników obojętnych w recep­turach pestycydów, a co najmniej 160 z nich to substancje toksyczne, w tym rozpuszczalniki, takie jak chloroform, toluen i ksylen.

Toksyczność składników obojętnych

Określenie „obojętne” sugeruje, że substancja nie jest toksyczna. Jednak wszelkie substancje obojętne są w jakimś stopniu toksyczne, a w pestycydach stosować można jedynie składniki obojętne zatwier­dzone przez EPA, które zresztą zachęca producentów pestycydów, aby stosowali w swoich produktach jak najmniejsze ilości toksycznych składników obojętnych. Tak jak toksyczność składników aktywnych, należy ustalić toksyczność pestycydów, w tym ich składników nie­aktywnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.