Archive for the ‘Pestycydy domowe i ogrodowe’ Category

Obniżenie odporności

Przez wiele lat nie było pewności, że kontakt z pestycydami osłabia odporność. Gdy w 1996 roku uczeni z Instytutu Zasobów Światowych (WRI) z siedzibą w Waszyngtonie prześledzili wszystkie dane na temat przypadków osłabienia odporności w wyniku kontaktu z pestycydami, okazało się, że wiele powszechnie stosowanych pestycydów poważnie niszczy odporność człowieka. Wiele wyników badań analizowanych przez [...]

Cukrzyca

Najnowsze badania sugerują że kontakt z herbicydami w czasie wojny wietnamskiej, szczególnie z tzw. czynnikiem pomarańczowym (mieszanką pestycydów 2,4-D i 2,4,5-D), może mieć związek z za­chorowaniami na cukrzycę w późniejszym okresie życia. Kiedy opu­blikowano te badania, uważano, że odnoszą się jedynie do weteranów wojny wietnamskiej, a przecież 2,4-D nawet dziś jest dość powszech­nie używany. Zarząd [...]

Osteoporoza

Ostatnio ujawniono inne szkodliwe skutki pestycydów. Opubli­kowane w 1999 roku w czasopiśmie „The Lancet” wyniki analizy gę­stości kości u osób pracujących w rolnictwie wykazały, że kontakt z pestycydami znacznie zwiększa porowatość kości. Brytyjscy uczeni dokonali ciekawego odkrycia. Zbadali osoby zatrudnione w rolnic­twie, które domagały się odszkodowań za utratę zdrowia z powodu kontaktu z pestycydami fosforoorganicznymi. [...]

Problemy neurologiczne

Coraz częściej wskazuje się na związki między kontaktem z pesty­cydami a licznymi chorobami neurologicznymi, które są obecnie dość powszechne w późnym wieku. Podczas gdy same badania w tym za­kresie są jeszcze w powijakach, istnieją już poważne teoretyczne pod­stawy, by twierdzić, że kontakt z pestycydami jest przyczyną chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Wiele [...]

Rak u dorosłych

Badania na całym świecie wskazują, że ryzyko zachorowania na różne typy nowotworów wzrasta, im większy jest kontakt z pesty­cydami. W przypadku osób dorosłych stosowanie herbicydów z gru­py chlorofenoksykwasów (takich jak 2,4-D) ma związek ze zwięk­szeniem zachorowalności na raka płuc, raka żołądka i białaczkę. Wyniki dwóch badań wykazały pięciokrotny wzrost zachorowal­ności na chłoniaka nieziarniczego, a inne [...]

Zatrucia u dorosłych

W przypadku kontaktu z pestycydami ludzie dorośli narażeni są na trzy rodzaje zagrożeń: raka; choroby układu rozrodczego (od bezpłodności i problemów z zajściem w ciążę po wady rozwojowe, urodzenie martwego dziecka i poronienie); zaburzenia funkcjonowa­nia mózgu i ośrodkowego układu nerwowego (neurotoksyczność). Jest bardzo prawdopodobne, że jeśli całe życie miało się kontakt z pestycydami, począwszy od [...]

ZWIĘKSZENIE ZAGROŻENIA

Wiele aspektów naszego stylu życia sprawia, że jesteśmy mniej lub bardziej podatni na problemy zdrowotne wynikające z kontaktu z pe­stycydami. Z pewnością kobiety i dzieci są bardziej zagrożone, gdyż są zazwyczaj mniejsze i na kilogram ciała zanieczyszczenie organizmu jest większe. Poza tym następujące problemy zdrowotne lub indy­widualne słabości bezpośrednio zwiększają podatność na szkodliwe działanie pestycydów: [...]

Rozwój dziecka i inteligencja

Rosną obawy związane z toksycznym wpływem pestycydów na rozwój mózgu i układu nerwowego. Na przykład w 1998 roku nie­mieccy uczeni podali, że wczesny kontakt z polichlorowanymi bifenylami (PCB), które czasami wchodzą w skład pestycydów, może wpły­nąć na zaburzenia rozwoju w najmłodszych latach dzieciństwa. Uczeni zbadali następstwa kontaktu z PCB w łonie i poza łonem matki [...]

Rak u dzieci

Mimo obiekcji głównych firm chemicznych istnieją już mocne dowody wskazujące na związek między stosowaniem pestycydów a rakiem dzieci, choć nie wszystkie badania wskazują że największe ryzyko wiąże się z pestycydami wchłanianymi przez organizm za po­średnictwem żywności. Według badań używanie pestycydów w do­mach – na przykład, żeby pozbyć się termitów, much i os, w postaci plastrów, [...]

Zagrożenie dzieci

Obawy o zwiększone ryzyko kontaktu z pestycydami u dzie­ci nie są niczym nowym. W 1989 roku Rada Obrony Zasobów Naturalnych (NRDC) w Stanach Zjednoczonych podała, że aż 6200 dzieci może zachorować w późniejszym okresie życia na raka z po­wodu kontaktu z zaledwie ośmioma pestycydami w okresie przed­szkolnym. W tym samym roku EPA opublikowało wstępne dane [...]