Archive for the ‘Nie wszystko powoduje raka… ale wiele rzeczy tak’ Category

Zabójczy koktajl

Niskie dawki związków chemicznych stają się niebezpieczne rów­nież w wyniku synergii, efektu koktajlu (działanie mieszanki) lub efek­tu uzależnienia. Zjawisko to następuje wówczas, gdy dwie szkodli­we lub potencjalnie szkodliwe substancje łączą się ze sobą w jakimś produkcie bądź w ludzkim organizmie, wytwarzając o wiele silniej­szy skutek toksyczny niż łączne skutki oddziaływania każdej z nich z osobna. [...]

Małe dawki, duże skutki

Określenie: „działanie niskich dawek” sugeruje, że nawet niewiel­ka ilość pewnych substancji może mieć poważne skutki zdrowotne zarówno krótko- jak i długoterminowe. Co oznacza wyrażenie „ni­ska dawka”, nie zawsze jest jasne, choć zazwyczaj rozumie się przez to ilość niższą, niż ta, która mogłaby mieć jakiś skutek. Koncepcja, że niskie dawki mogą wywoływać duże skutki, za­czyna zdobywać [...]

Całkowite obciążenie organizmu

W miarę jak rozwijały się badania nad szkodliwością substancji chemicznych, pojawiły się dwa kluczowe pojęcia: „całkowite obcią­żenie organizmu” i „działanie niskich dawek”. Pomagają one w dużej mierze zbadać i ustalić, jak wiele związków toksycznych skumulo­wało się w naszych organizmach oraz jaka ilość tych związków może być szkodliwa. Wiele związków chemicznych, z którymi mamy kontakt na [...]

Jak bardzo zanieczyszczony jest twój organizm

Wręcz niemożliwe jest ustalenie, ile różnych chemikaliów każdy z nas gromadzi w swoim organizmie. Dzieje się tak dlatego, że oprócz środków dodawanych do pożywienia czy stosowanych jako lekarstwa, producenci nie mają obowiązku wyjawiać, w jaki sposób wykorzystu­ją chemikalia w produkcji, ani badać okoliczności, w których mogły­by one stanowić zagrożenie dla ludzi. Nie muszą zastanawiać się, [...]

Nie wszystko powoduje raka… ale wiele rzeczy tak

Czytając ten blog, łatwo byłoby uwierzyć, że w dzisiejszym świecie nic nie jest zdrowe. Szybko wzrasta liczba niepodważal­nych dowodów, że jesteśmy społeczeństwem przesiąkniętym chemią i że nie robimy nic, żeby się przed tym uchronić. Wizja długiego zdro­wego życia jest coraz mniej prawdopodobna z każdym ustępstwem, na jakie się godzimy w imię wygody i szybkich rozwiązań. [...]